Privatlivspolitik

Dataansvarlig : Psykolog Janne Andreasen, cvr.nr 30418832 Tlf. 51926639. mail@ja-psykolog.dk

Journalpligt

Da jeg har journalpligt, noterer jeg og opbevarer oplysninger om dig og det vi taler om.

Hvilke oplysninger behandler jeg?

Personlige, sociale og helbredsmæssige forhold, som har betydning for din behandling. Herunder, navn, adresse, cpr.nr og din journal. Personoplysningerne behandles sikkert i overensstemmelse med Bekendtgørelse af lov om psykologer (LBK nr. 52 af 24/1 2018) og bekendtgørelse om autoriserede psykologers pligt til at gøre ordnede optegnelser. (BEK nr. 567 af 19.5. 2017)

Behandlingen sker i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen (GPDR)

Oplysninger kommer primært fra dig selv, ved første kontakt og under behandlingsforløb.

Videregivelse af oplysninger

Jeg har tavshedspligt og det er kun mig der har adgang til din journal. Videregivelse af personfølsomme oplysninger må ikke ske uden dit samtykke. Jeg har dog pligt til at bryde tavshedspligten i særlige tilfælde, hvis du selv eller andre er i alvorlig og åbenlys fare (Sundhedsloven § 153)

Opbevaring af dine personoplysninger

Jeg fører papirjournal og opbevarer din journal i et sikret arkivskab.

Journalen opbevares i 5 år efter forløbets afslutning, hvilket er lovpligtigt. Herefter destruerer jeg journalen. I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere, hvis du ønsker det.

Dine rettigheder og oplysningspligt vedr. personoplysninger:

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger jeg har registreret om dig.

Du har ret til berigtigelse. I henhold til psykologloven må jeg ikke slette oplysninger i din journal. Men hvis der er fejl, kan der laves tilføjelser i journalen.

Klage over min behandling af dine personoplysninger:

Hvis du er utilfreds med behandlingen af dine personoplysninger, kontakt mig venligst og giv mig besked. Derudover kan du klage til datatilsynet. Kontaktoplysninger findes på www.datatilsynet.dk

Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. www.stps.dk. Det er her du kan klage og søge erstatning, hvis du har oplevet noget i sundhedssystemet generelt, der var skadeligt for dig.

Utilsigtede hændelser

Love jeg er underlagt:

Om journaler

Autorisationslovens kapitel 6 og Journalbekendtgørelsen (bkg. Nr.1090 af 28.juli 2016 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler)

Om samtykke til registrering af data:

Databeskyttelsesforordningens art 6 stk. 1, litra b og f (indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6 stk 1, nr 2 og 7).

Pligt til at underrette om fare

Sundhedsloven § 153

Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. www.stps.dk

J