Kognitiv Psykolog

Hvad er en kognitiv psykolog?

En kognitiv psykolog er en psykolog, der er uddannet i kognitiv terapi (KT). Som kognitiv psykolog vil jeg hjælpe dig med at afdække, afklare og forholde dig på en ny måde til dine problemer. Få fat på dine ressourcer, og få hjælp til at blive gladere og mere tilfreds med dit liv. I dag arbejder jeg primært med 3. bølge kognitiv terapi, nærmere bestemt Acceptance and Commitment Therapy også kaldet ACT. Denne tilgang er mindfulnessbaseret og der forkuseres mere på følelser og værdier end i traditionel kognitiv terapi.

Tryghed og kontakt

En terapi eller coaching hos mig udvikler sig som et samarbejde, hvor en meget væsentlig faktor er, at du kan føle dig tryg ved mig, og at der er en god kontakt mellem os.

Jeg yder en respektfuld, nærværende og medfølende kontakt, hvor jeg tilpasser mine terapeutiske færdigheder til netop dig og din situation.

Ved den første samtale får du mulighed for at vurdere, om du oplever, at vi er på bølgelængde, og du kan efterfølgende beslutte, om du ønsker et forløb hos mig.

Vi sidder typisk overfor hinanden og taler sammen, og mellem sessionerne får du mulighed for at arbejde videre alene, så du til sidst bliver i stand til at blive din egen terapeut.

Fortrolig velkvalificeret professionel

Jeg er medlem af Dansk Psykolog Forening, der har godkendt mig som specialist i psykoterapi. Specialistgodkendelsen forudsætter bl.a., at jeg er autoriseret af Socialministeriet. Det betyder, at jeg arbejder ud fra De Fælles Nordiske Etikregler. Det vil bl.a. sige, at jeg har tavshedspligt, så du/I som klienter hos mig kan opleve fuld fortrolighed fra en udenforstående professionel og velkvalificeret person. Se længere nede vedr. privatlivspolitik.

Jeg har overenskomst med sygesikringen. Dvs. at du med en henvisning fra lægen kan få tilskud til betalingen, hvis du falder ind under en af de 11 katagorier, som udløser tilskud fra den offentlige sygesikring.

Individuel terapi

De fleste kommer alene og får individuel terapi, coaching ellersupervision. Men jeg kan også tilbyde parterapi eller gruppeterapi/supervision. Jeg arbejder med unge mennesker og voksne.

Som kognitiv psykolog arbejder jeg med mange forskellige problemer f.eks.: Krise, stress, søvnløshed, udbrændthed, depression, lavt selvværd, angst, sygdomsangst, fobier, misbrug, problemer på arbejdet, i familien og i kærlighedslivet.

Du kan også få hjælp hos mig, hvis du føler afmagt som pårørende til et menneske med sindslidelse, hvis du selv eller en pårørende har forsøgt selvmord eller har en alvorlig sygdom.

Ud over psykodynamisk terapi og eksistentialisk terapi bruger jeg især kognitiv terapi, hvori jeg bl.a. har taget 2 ½ års videreuddannelse for læger og psykologer. I de senere år arbejder jeg især ud fra den såkaldt tredie bølge indenfor kognitiv adfærds terapi, dvs. ACT og mindfulness.

Jeg holder mig løbende ajourført med kurser i f.eks. stressbehandling, mindfulness, ACT og krisebehandling.

Privatlivspolitik

Dataansvarlig : Psykolog Janne Andreasen, cvr.nr 30418832 Tlf. 51926639. mail@ja-psykolog.dk

Journalpligt

Da jeg har journalpligt, noterer jeg og opbevarer oplysninger om dig og det vi taler om.

Hvilke oplysninger behandler jeg?

Personlige, sociale og helbredsmæssige forhold, som har betydning for din behandling. Herunder, navn, adresse, cpr.nr og din journal. Personoplysningerne behandles sikkert i overensstemmelse med Bekendtgørelse af lov om psykologer (LBK nr. 52 af 24/1 2018) og bekendtgørelse om autoriserede psykologers pligt til at gøre ordnede optegnelser. (BEK nr. 567 af 19.5. 2017)

Behandlingen sker i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen (GPDR)

Oplysninger kommer primært fra dig selv, ved første kontakt og under behandlingsforløb, men også fra egen læge, hvis du har en henvisning over sygesikring.

Videregivelse af oplysninger

Jeg har tavshedspligt og det er kun mig der har adgang til din journal. Videregivelse af personfølsomme oplysninger må ikke ske uden dit samtykke. Jeg har dog pligt til at bryde tavshedspligten i særlige tilfælde, hvis du selv eller andre er i alvorlig og åbenlys fare (Sundhedsloven § 153)

Opbevaring af dine personoplysninger

Jeg fører papirjournal og opbevarer din journal i et sikret arkivskab. Der er indgået en databehandleraftale med ClinicCare, som er det program, hvor jeg modtager de elektroniske henvisninger, og hvorigennem jeg kan kommunikere med din læge, hvis du har en henvisning til psykologhjælp.  Jeg har pligt til at oplyse lægen om, hvornår behandlingen går i gang, og ved afslutning af behandlingsforløbet skal lægen også have et slutbrev.

Journalen opbevares i 5 år efter forløbets afslutning, hvilket er lovpligtigt. Herefter destruerer jeg journalen. I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere, hvis du ønsker det.

Dine rettigheder og oplysningspligt vedr. personoplysninger:

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger jeg har registreret om dig.

Du har ret til berigtigelse. I henhold til psykologloven må jeg ikke slette oplysninger i din journal. Men hvis der er fejl, kan der laves tilføjelser i journalen.

Klage over min behandling af dine personoplysninger:

Hvis du er utilfreds med behandlingen af dine personoplysninger, kontakt mig venligst og giv mig besked. Derudover kan du klage til datatilsynet. Kontaktoplysninger findes på www.datatilsynet.dk

Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. www.stps.dk. Det er her du kan klage og søge erstatning, hvis du har oplevet noget i sundhedssystemet generelt, der var skadeligt for dig.

Utilsigtede hændelser

https://stps.dk/da/laering/utilsigtede-haendelser/#

Love jeg er underlagt:

Om journaler

Autorisationslovens kapitel 6 og Journalbekendtgørelsen (bkg. Nr.1090 af 28.juli 2016 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler)

Om samtykke til registrering af data:

Databeskyttelsesforordningens art 6 stk. 1, litra b og f (indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6 stk 1, nr 2 og 7).

Pligt til at underrette om fare

Sundhedsloven § 153

Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. www.stps.dk

Janne Andreasen opdateret 10.12 2020